1.

A közfeladatot ellátó szerv

 
 

hivatalos neve

Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum

 

székhelye

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

 

postai címe

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

 

telefon- és telefaxszáma

 +36 62 202-475

 

elektronikus levélcíme

 hszc.titkarsag@hiszk.hu

 

honlap

 www.hszc.hu

 

titkársági ügyfélszolgálatának elérhetőségei

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

+36 62 202-475

 

felnőttképzési ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Ügyfélfogadás:

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7-9.

Felnőttképzési iroda

H-Cs:

08:00 – 15:30

P:

08:00 – 13:00

+36 62 202-475/119-es melléken
vagy
+36 30 781-3197

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 ld. Szervezeti ábra

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kancellár:

Hegedűs Zoltán

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: hegeduszoltan@hiszk.hu 

Főigazgató: 

Kincses Tímea

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: kincses.timea@hiszk.hu

Gazdasági vezető: 

Süliné Juhász Márta

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: sjm@hiszk.hu

Főigazgató-helyettes: 

Tornyi-Molnár Zoltán

Tel.: 06-62/202-475

E-mail: tornyiz@hiszk.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 nem releváns

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 nem releváns

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 nem releváns

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló…

 nem releváns

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok…

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv…

 nem releváns

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok…

 nem releváns

 11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Irányító szerv:
Innovációs és Technológia Minisztérium
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: +36 1 795 1700
Telefax: +36 1 795 0697
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Középirányító szerv:
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Székhely: 1089 Budapest, Kálvária tér 7. Postafiók címe: 1437 Budapest, Pf:760
Telefon: +36 1 477 5600
E-mail cím: szakkepzes@nive.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

HSZC jogszabályok gyűjteménye

Alapító okirat

Szervezeti és Működési Szabályzat (2015-2019.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)

Adatvédelmi Szabályzat

 2.

 Az országos illetékességű szervek…

 nem releváns

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 nem releváns

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése…

 nem releváns

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Szervezeti és Működtetési Szabályzat (2015-2019.)

Szervezeti és Működési Szabályzat (2020.)

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartalma, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdő ív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 nem releváns

 8.

 A testületi szerv…

 nem releváns

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek…

 nem releváns

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 nem releváns

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 nem releváns

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Külső ellenőrzések

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat

Információs jogokkal foglalkozó személy:
dr. Ambrus Norbert adatvédelmi tisztviselő
Telefonszám: 06-62/202-475

 14

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 nem releváns

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2017 I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017 II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017 III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2017 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018 I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018 II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018. III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2018 éves beruházásstatisztikai jelentés

2019. I. negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2019 II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019 III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2019 évi beruházásstatisztikai jelentés

2020 I. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020 II. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020 III. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020 IV. negyedévi beruházásstatisztikai jelentés

2020 évi beruházásstatisztikai jelentés

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal működteti.

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 nem releváns

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 nem releváns

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 nem releváns

 19.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 nem releváns

 20.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 nem releváns

 21.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 nem releváns

 22.

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 nem releváns

 23.

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 nem releváns

 24.

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 nem releváns

 25.

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 nem releváns

III. Gazdálkodási adatok

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2015. évközi elemi költségvetés

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évközi elemi költségvetés

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évközi elemi költségvetés

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évközi elemi költségvetés

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évközi elemi költségvetés I.

2019. évközi elemi költségvetés II.

2019. éves költségvetési beszámoló

2020. évközi elemi költségvetés I.

2020. évközi elemi költségvetés II.

2020. éves költségvetési beszámoló

2021. évközi elemi költségvetés I.

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2017 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2018 IV. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 I. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 II. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 III. negyedév

Foglalkoztatás és bér adatok közzétételre 2019 IV. negyedév

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 nem releváns

 4.

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések.

Szerződések közzététele II.

Szerződések közzététele I.

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 nem releváns

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 nem releváns

7.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

KEHOP-5.2.11

GINOP-6.2.3

 8.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2017. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

Visszahívást kérek
close slider

KapcsolatSkip to content